வ.எண்
கடன் வகைகடன் வழங்கத் தேவையான ஆவணங்கள்அதிக பட்ச கடனளவு ரூவட்டி விகிதம் தவணை காலம்
01
கூட்டு பொறுப்புக் குழு கடன்( சிறு
வணிகர்கள் அடங்கிய குழுக்களுக்கு)
1. பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம்
2. குடும்ப அட்டை நகல்
3. புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை(KYC)
4. குழுத் தீர்மானம்
5. பகரான் பத்திரம்
100000
11%
147 நாட்கள்

வ.எண்
கடன் வகைகடன் வழங்கத் தேவையான ஆவணங்கள்அதிக பட்ச கடனளவு ரூவட்டி விகிதம் தவணை காலம்
08
சுய உதவிக் குழுக் கடன்
( பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கியவர்கள் ஒன்று
சேர்த்து அமைத்திடும் குழுக்கள்)
1. குழு தீர்மானம்
2. குழுவின் வரவு செலவு படிவம்
3. குழு உறுப்பினர்களின் புகைப்படம்
4. பகரான் செயலுரிமை ஆவணம்
சேமிப்பில் அடிப்படையில் அதிக பட்சம் 4 மடங்கு
12.75%
36 மாதம்
Copy ©2016 www.tdccbank.in. All Rights Reserved.

Powered by Global Soft Solutions